تقویم دانشگاهی

تذکرات:

۱- تاریخ‌های تعیین شده برای انجام مراحل انتخاب واحد قطعی می‌باشد و دانشجویان موظفند فقط در تاریخ‌های مقرر برای انجام ثبت‌نام و یا رفع هرگونه اشکال و یا اشتباهات احتمالی به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

۲- میزان غیبت دانشجو در هر درس از تاریخ شروع کلاس‌ها در هر نیمسال محاسبه می‌شود.

timeline_pre_loader
نیمسال اول

انتخاب واحد

از ۹ شهریور تا ۱۴ شهریور ۹۸

شروع کلاس‌ها

از ۳۰ شهریور ۹۸

حذف و اضافه درس

از ۶ مهر تا ۱۱ مهر ۹۸

حذف تک‌درس

تا ۵ دی ۹۸

پایان کلاس‌ها

۱۲ دی ۹۸

امتحانات

۲۱ دی تا ۳ بهمن ۹۸

نیمسال دوم

انتخاب واحد

از ۱۲ بهمن تا ۱۷ بهمن ۹۸

شروع کلاس‌ها

از ۱۹ بهمن ۹۸

حذف و اضافه درس

از ۲۶ بهمن تا ۱ اسفند ۹۸

حذف تک‌درس

تا ۱۵ خرداد ۹۹

پایان کلاس‌ها

۵ تیر ۹۹

امتحانات

از ۱۴ تیر تا ۲۶ تیر ۹۹

نیمسال تابستان

انتخاب واحد

از ۱ مرداد تا ۳ مرداد ۹۹

شروع کلاس‌ها

از ۴ مرداد ۹۹

پایان کلاس‌ها

۲۸ مرداد ۹۹

امتحانات

از ۲ شهریور تا ۶ شهریور ۹۹

فهرست