تقویم دانشگاهی

تذکرات:

۱- تاریخ‌های تعیین شده برای انجام مراحل انتخاب واحد قطعی می‌باشد و دانشجویان موظفند فقط در تاریخ‌های مقرر برای انجام ثبت‌نام و یا رفع هرگونه اشکال و یا اشتباهات احتمالی به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

۲- میزان غیبت دانشجو در هر درس از تاریخ شروع کلاس‌ها در هر نیمسال محاسبه می‌شود.

timeline_pre_loader
نیمسال اول

انتخاب واحد

از ۱۸ شهریور تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۲

شروع کلاس‌ها

از ۱ مهر ۱۴۰۲

حذف و اضافه درس

از ۱۵ مهر تا ۲۰ مهر ۱۴۰۲

حذف تک‌درس

تا ۷ دی ۱۴۰۲

پایان کلاس‌ها

۱۴ دی ۱۴۰۲

امتحانات

۱۶ دی تا ۲۸ دی ۱۴۰۲

نیمسال دوم

انتخاب واحد

از ۱۴ بهمن تا ۱۹ بهمن ۱۴۰۲

شروع کلاس‌ها

از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲

حذف و اضافه درس

از ۵ اسفند تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

حذف تک‌درس

تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

پایان کلاس‌ها

۱۷ خرداد ۱۴۰۳

امتحانات

از ۱۹خرداد تا ۲ تیر ۱۴۰۳

نیمسال تابستان

انتخاب واحد

از ۲۳ تیر تا ۲۸ تیر ۱۴۰۳

شروع کلاس‌ها

از ۳۰ تیر ۱۴۰۳

پایان کلاس‌ها

۲۵ مرداد ۱۴۰۳

امتحانات

از ۲۷ مرداد تا ۱ شهریور ۱۴۰۳

keyboard_arrow_up