تقویم دانشگاهی

تذکرات:

۱- تاریخ‌های تعیین شده برای انجام مراحل انتخاب واحد قطعی می‌باشد و دانشجویان موظفند فقط در تاریخ‌های مقرر برای انجام ثبت‌نام و یا رفع هرگونه اشکال و یا اشتباهات احتمالی به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

۲- میزان غیبت دانشجو در هر درس از تاریخ شروع کلاس‌ها در هر نیمسال محاسبه می‌شود.

timeline_pre_loader
نیمسال اول

انتخاب واحد

از ۲۰ شهریور تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

شروع کلاس‌ها

از ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

حذف و اضافه درس

از ۳ مهر تا ۹ مهر ۱۴۰۰

حذف تک‌درس

تا ۹ دی ۱۴۰۰

پایان کلاس‌ها

۱۵ دی ۱۴۰۰

امتحانات

۱۸ دی تا ۳۰ دی ۱۴۰۰

نیمسال دوم

انتخاب واحد

از ۱۶ بهمن تا ۲۱ بهمن ۱۴۰۰

شروع کلاس‌ها

از ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

حذف و اضافه درس

از ۷ اسفند تا ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

حذف تک‌درس

تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۱

پایان کلاس‌ها

۱۹ خرداد ۱۴۰۱

امتحانات

از ۲۱ خرداد تا ۲ تیر ۱۴۰۱

نیمسال تابستان

انتخاب واحد

از ۲۰ تیر تا ۲۳ تیر ۱۴۰۱

شروع کلاس‌ها

از ۲۵ تیر ۱۴۰۱

پایان کلاس‌ها

۲۷ مرداد ۱۴۰۱

امتحانات

از ۲۹ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۱

فهرست