تقویم دانشگاهی

تذکرات:

۱- تاریخ‌های تعیین شده برای انجام مراحل انتخاب واحد قطعی می‌باشد و دانشجویان موظفند فقط در تاریخ‌های مقرر برای انجام ثبت‌نام و یا رفع هرگونه اشکال و یا اشتباهات احتمالی به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

۲- میزان غیبت دانشجو در هر درس از تاریخ شروع کلاس‌ها در هر نیمسال محاسبه می‌شود.

timeline_pre_loader
نیمسال اول

انتخاب واحد

از ۱۵ شهریور تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

شروع کلاس‌ها

از ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

حذف و اضافه درس

از ۵ مهر تا ۱۰ مهر ۱۳۹۹

حذف تک‌درس

تا ۱۵ آذر ۱۳۹۹

پایان کلاس‌ها

۴ دی ۱۳۹۹

امتحانات

۶ دی تا ۱۸ دی ۱۳۹۹

نیمسال دوم

انتخاب واحد

از ۲۷ دی تا ۳ بهمن ۱۳۹۹

شروع کلاس‌ها

از ۴ بهمن ۱۳۹۹

حذف و اضافه درس

از ۱۱ بهمن تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

حذف تک‌درس

تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

پایان کلاس‌ها

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

امتحانات

از ۱ خرداد تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

نیمسال تابستان

انتخاب واحد

از -مرداد تا – مرداد –

شروع کلاس‌ها

از – مرداد –

پایان کلاس‌ها

-مرداد –

امتحانات

از – شهریور تا – شهریور –

فهرست