تقویم دانشگاهی

تذکرات:

۱- تاریخ‌های تعیین شده برای انجام مراحل انتخاب واحد قطعی می‌باشد و دانشجویان موظفند فقط در تاریخ‌های مقرر برای انجام ثبت‌نام و یا رفع هرگونه اشکال و یا اشتباهات احتمالی به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

۲- میزان غیبت دانشجو در هر درس از تاریخ شروع کلاس‌ها در هر نیمسال محاسبه می‌شود.

timeline_pre_loader
نیمسال اول

انتخاب واحد

از ۱۹ شهریور تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۱

شروع کلاس‌ها

از ۲ مهر ۱۴۰۱

حذف و اضافه درس

از ۹ مهر تا ۱۵ مهر ۱۴۰۱

حذف تک‌درس

تا ۸ دی ۱۴۰۱

پایان کلاس‌ها

۸ دی ۱۴۰۱

امتحانات

۱۰ دی تا ۲۲ دی ۱۴۰۱

نیمسال دوم

انتخاب واحد

از ۱۶ بهمن تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

شروع کلاس‌ها

از ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

حذف و اضافه درس

از ۶ اسفند تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۱

حذف تک‌درس

تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پایان کلاس‌ها

۱۸ خرداد ۱۴۰۲

امتحانات

از ۲۰ خرداد تا ۱ تیر ۱۴۰۲

نیمسال تابستان

انتخاب واحد

از ۱۷ تیر تا ۲۲ تیر ۱۴۰۲

شروع کلاس‌ها

از ۲۴ تیر ۱۴۰۲

پایان کلاس‌ها

۲۶ مرداد ۱۴۰۲

امتحانات

از ۲۸ مرداد تا ۲ شهریور ۱۴۰۲