تقویم دانشگاهی

تذکرات:

۱- تاریخ‌های تعیین شده برای انجام مراحل انتخاب واحد قطعی می‌باشد و دانشجویان موظفند فقط در تاریخ‌های مقرر برای انجام ثبت‌نام و یا رفع هرگونه اشکال و یا اشتباهات احتمالی به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

۲- میزان غیبت دانشجو در هر درس از تاریخ شروع کلاس‌ها در هر نیمسال محاسبه می‌شود.

timeline_pre_loader
نیمسال اول

انتخاب واحد

از ۱۵ شهریور تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

شروع کلاس‌ها

از ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

حذف و اضافه درس

از ۵ مهر تا ۱۰ مهر ۱۳۹۹

حذف تک‌درس

تا ۱۵ آذر ۱۳۹۹

پایان کلاس‌ها

۱۸ دی ۱۳۹۹

امتحانات

۲۰ دی تا ۴ بهمن ۱۳۹۹

نیمسال دوم

انتخاب واحد

از ۱۸ بهمن تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

شروع کلاس‌ها

از ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

حذف و اضافه درس

از ۲ اسفند تا ۶ اسفند ۱۳۹۹

حذف تک‌درس

تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

پایان کلاس‌ها

۲۰ خرداد ۱۴۰۰

امتحانات

از ۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۰

نیمسال تابستان

انتخاب واحد

از -مرداد تا – مرداد –

شروع کلاس‌ها

از – مرداد –

پایان کلاس‌ها

-مرداد –

امتحانات

از – شهریور تا – شهریور –

فهرست