تقویم دانشگاهی

تذکرات:

۱- تاریخ‌های تعیین شده برای انجام مراحل انتخاب واحد قطعی می‌باشد و دانشجویان موظفند فقط در تاریخ‌های مقرر برای انجام ثبت‌نام و یا رفع هرگونه اشکال و یا اشتباهات احتمالی به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

۲- میزان غیبت دانشجو در هر درس از تاریخ شروع کلاس‌ها در هر نیمسال محاسبه می‌شود.

timeline_pre_loader
نیمسال اول

انتخاب واحد

از ۹ شهریور تا ۱۴ شهریور ۹۸

شروع کلاس‌ها

از ۳۰ شهریور ۹۸

حذف و اضافه درس

از ۶ مهر تا ۱۱ مهر ۹۸

حذف تک‌درس

تا ۵ دی ۹۸

پایان کلاس‌ها

۱۲ دی ۹۸

امتحانات

۲۱ دی تا ۳ بهمن ۹۸

نیمسال دوم

انتخاب واحد

از ۱۲ بهمن تا ۱۷ بهمن ۹۸

شروع کلاس‌ها

از ۱۹ بهمن ۹۸

حذف و اضافه درس

از ۲۶ بهمن تا ۱ اسفند ۹۸

حذف تک‌درس

تا ۱۵ خرداد ۹۹

پایان کلاس‌ها

۲۲ خرداد ۹۹

امتحانات

از ۲۴ خرداد تا ۷ تیر ۹۹

نیمسال تابستان

انتخاب واحد

از ۱۴ تیر تا ۱۹ تیر ۹۹

شروع کلاس‌ها

از ۲۱ تیر ۹۹

پایان کلاس‌ها

۲۳ مرداد ۹۹

امتحانات

از ۲۵ مرداد تا ۳۰ مرداد ۹۹
فهرست