جدول شهریه ثابت و متغیر

به نام خدا

 

جدول شهریه ثابت و متغیر کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

جدول شهریه کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

توضیح: مبالغ به ریال می‌باشد.

                  امور مالی

موسسه آموزش عالی مهرآستان

فهرست