فرم ۲ – درخواست تصویب موضوع پایان نامه (کارشناسی ارشد)

صفحه ۱ از ۴

۱- مشخصات دانشجو، استاد(ان) راهنما

مشخصات دانشجو

استاد راهنما

۲- عنوان پایان نامه و شرح جزئیات آن۳- فهرست منابع، مواخذ و سوابق علمی۴- تعهدات دانشجو برای تصویب و اجرای پایان نامهاینجانب با انجام مراحل زیر و اطلاع از نکات ضروری ارائه شده که به رویت اینجانب رسیده است، تقاضای تصویب پروپوزال خود را دارم.

مراحل تصویب و ثبت:

الف: تکمیل فرم تعیین استاد راهنما (فرم شماره ۱) و تحویل آن به اداره آموزش.

ب: ثبت عنوان پیشنهادیه (پروپوزال) در قسمت ثبت پیشینه "پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" به آدرس (www.irandoc.ac.ir)  و دریافت تائیدیه از سایت فوق و تحویل نسخه چاپی تاییدیه به اداره آموزش.

ج: تکمیل فرم پیشنهادیه (پروپوزال) (فرم شماره ۲) و تحویل آن به اداره آموزش و دریافت تاریخ تصویب در دانشگاه.

د: ثبت پیشنهادیه (پروپوزال) در "پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" (www.irandoc.ac.ir) و دریافت کد رهگیری و تحویل آن به اداره آموزش.

ه: تکمیل فرم مجوز دفاع (فرم شماره ۳) جهت درخواست تنظیم تاریخ و برگزاری جلسه دفاعیه.

و: ثبت نهایی عنوان و متن پایان‌نامه در "پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" (www.irandoc.ac.ir) پس از برگزاری جلسه دفاعیه.

نکات ضروری:

ز: حداکثر زمان دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد تا پایان نیمسال چهارم است و دفاع از پایان‌نامه در نیمسال پنجم با تکمیل فرم کمیسیون خاص و واریز شهریه تمدید، امکان‌پذیر می‌باشد.

ط: نمره پایان‌نامه از هجده‌ونیم منظور می‌گردد و یک‌ونیم نمره باقی مانده مربوط به مقالات استخراجی و مرتبط از آن است. درخواست نمره مقاله منوط به ارائه گواهی پذیرش مقاله یا نسخه منتشر شده آن در زمان برگزاری جلسه دفاعیه بوده و تشخیص ارتباط موضوع مقاله با پایان‌نامه نیز در صلاحیت داوران حاضر در جلسه دفاعیه خواهد بود.

بارگذاری تصویر کد رهگیری پیشینه که از سایت irandoc.ac.ir دریافت نموده‌اید. فرمت pdf, xps, jpg, jpeg, png

بارگذاری تصویر کد رهگیری پیشنهاده که از سایت irandoc.ac.ir دریافت نموده‌اید. فرمت pdf, xps, jpg, jpeg, pngتصویر کپچا
فهرست