امکانات آموزشی و رفاهی دانشگاه غیرانتفاعی مهرآستان

محوطه موسسه آموزش عالی مهرآستان
سایت کامپیوتر 7
آزمایشگاه مدار - 1
کارگاه-شبکه-هوایی-پست-دانشگاه-مهرآستان (4)
کارگاه-شبکه-هوایی-پست-دانشگاه-مهرآستان (3)
1-آزمایشگاه-مدار
سالن ورزشی دانشگاه مهرآستان
آزمایشگاه الکترونیک 1
آزمایشگاه برق
آزمایشگاه مدار 2
آزمایشگاه مدار 3
سایت کامپیوتر 5
آزمایشگاه_الکترونیک-2
آزمایشگاه-بتن (3)
آزمایشگاه-بتن (2)
آزمایگاه-ماشینهای-الکتریکی (1)
انتشارات
بانک
پارکینگ
سالن ورزشی دانشگاه 1
سالن ورزشی دانشگاه 2
سالن ورزشی دانشگاه 3
سالن ورزشی دانشگاه 4
سالن ورزشی دانشگاه 5
سایت کامپیوتر 1
سایت کامپیوتر 2
سایت کامپیوتر 3
سایت کامپیوتر 4
سایت کامپیوتر 6
سالن غذاخوری و رستوران دانشگاه مهرآستان 1
سالن غذاخوری و رستوران دانشگاه مهرآستان 2
سالن غذاخوری و رستوران دانشگاه مهرآستان 3
سالن غذاخوری و رستوران دانشگاه مهرآستان 4
عکس هوایی دانشگاه مهرآستان
محوطه موسسه آموزش عالی مهرآستان 1
کارگاه
کارگاه1
کارگاه2
کارگاه3
کارگاه برق دانشگاه مهرآستان 1
کارگاه برق دانشگاه مهرآستان 2
کارگاه برق دانشگاه مهرآستان 3
کارگاه-تخصصی-تابلو (4)
کارگاه-تخصصی-تابلو (2)
کتابخانه مهرآستان 1
کتابخانه مهرآستان 2
کتابخانه مهرآستان 3
نمازخانه
محوطه . پارکینگ دانشگاه مهرآستان
محوطه موسسه آموزش عالی مهرآستان
فهرست