اطلاعیه تهیه غذای دانشجویی

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. اطلاعیه تهیه غذای دانشجویی

بسمهتعالی

 

ضمن عرض تبریک سال تحصیلی جدید، به اطلاع می‌رساند که دانشجویان گرامی می‌توانند از تاریخ ۹۵/۰۷/۱۲ جهت رزرو غذا (ناهار) با نرخ ۲۵,۰۰۰ ریال اقدام نمایند.

 

برنامه غذایی دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶

۹۵/۷/۱۰شنبهزرشک‌پلو با مرغ۹۵/۹/۶شنبهکتلت تر
۹۵/۷/۱۱یک‌شنبه‌عدس‌پلو با ماست۹۵/۹/۷یک‌شنبهزرشک‌پلو با مرغ
۹۵/۷/۱۲دوشنبهقیمه با سیب‌زمینی۹۵/۹/۸دو‌شنبهتعطیل
۹۵/۷/۱۳سه‌شنبهفسنجان۹۵/۹/۹سه‌شنبهقیمه با سیب‌زمینی
۹۵/۷/۱۴چهارشنبه‌قرمه‌سبزی۹۵/۹/۱۰چهار‌شنبهتعطیل
۹۵/۷/۱۵پنج‌شنبه‌باقالی‌پلو با گوشت۹۵/۹/۱۱پنج‌شنبه‌قرمه‌سبزی
۹۵/۷/۱۷شنبهکتلت تر۹۵/۹/۱۳شنبه‌باقالی‌پلو با گوشت
۹۵/۷/۱۸یک‌شنبهزرشک‌پلو با مرغ۹۵/۹/۱۴یک‌شنبهکتلت تر
۹۵/۷/۱۹دو‌شنبه‌عدس‌پلو با ماست۹۵/۹/۱۵دو‌شنبهزرشک‌پلو با مرغ
۹۵/۷/۲۰سه‌شنبهتعطیل۹۵/۹/۱۶سه‌شنبه‌عدس‌پلو با ماست
۹۵/۷/۲۱چهار‌شنبهتعطیل۹۵/۹/۱۷چهار‌شنبهقیمه با سیب‌زمینی
۹۵/۷/۲۲پنج‌شنبه‌قرمه‌سبزی۹۵/۹/۱۸پنج‌شنبهفسنجان
۹۵/۷/۲۴شنبه‌باقالی‌پلو با گوشت۹۵/۹/۲۰شنبه‌قرمه‌سبزی
۹۵/۷/۲۵یک‌شنبهکتلت تر۹۵/۹/۲۱یک‌شنبه‌باقالی‌پلو با گوشت
۹۵/۷/۲۶دو‌شنبهزرشک‌پلو با مرغ۹۵/۹/۲۲دو‌شنبهکتلت تر
۹۵/۷/۲۷سه‌شنبه‌عدس‌پلو با ماست۹۵/۹/۲۳سه‌شنبهزرشک‌پلو با مرغ
۹۵/۷/۲۸چهار‌شنبهقیمه با سیب‌زمینی۹۵/۹/۲۴چهار‌شنبه‌عدس‌پلو با ماست
۹۵/۷/۲۹پنج‌شنبهفسنجان۹۵/۹/۲۵پنج‌شنبهقیمه با سیب‌زمینی
۹۵/۸/۱شنبه‌قرمه‌سبزی۹۵/۹/۲۷شنبهتعطیل
۹۵/۸/۲یک‌شنبه‌باقالی‌پلو با گوشت۹۵/۹/۲۸یک‌شنبه‌قرمه‌سبزی
۹۵/۸/۳دو‌شنبهکتلت تر۹۵/۹/۲۹دو‌شنبه‌باقالی‌پلو با گوشت
۹۵/۸/۴سه‌شنبهزرشک‌پلو با مرغ۹۵/۹/۳۰سه‌شنبهکتلت تر
۹۵/۸/۵چهار‌شنبه‌عدس‌پلو با ماست۹۵/۱۰/۱چهار‌شنبهزرشک‌پلو با مرغ
۹۵/۸/۶پنج‌شنبهقیمه با سیب‌زمینی۹۵/۱۰/۲پنج‌شنبه‌عدس‌پلو با ماست
۹۵/۸/۸شنبهفسنجان۹۵/۱۰/۴شنبهقیمه با سیب‌زمینی
۹۵/۸/۹یک‌شنبه‌قرمه‌سبزی۹۵/۱۰/۵یک‌شنبهفسنجان
۹۵/۸/۱۰دو‌شنبه‌باقالی‌پلو با گوشت۹۵/۱۰/۶دو‌شنبه‌قرمه‌سبزی
۹۵/۸/۱۱سه‌شنبهکتلت تر۹۵/۱۰/۷سه‌شنبه‌باقالی‌پلو با گوشت
۹۵/۸/۱۲چهار‌شنبهزرشک‌پلو با مرغ۹۵/۱۰/۸چهار‌شنبهکتلت تر
۹۵/۸/۱۳پنج‌شنبه‌عدس‌پلو با ماست۹۵/۱۰/۹پنج‌شنبهزرشک‌پلو با مرغ
۹۵/۸/۱۵شنبهقیمه با سیب‌زمینی۹۵/۱۰/۱۱شنبه‌عدس‌پلو با ماست
۹۵/۸/۱۶یک‌شنبهفسنجان۹۵/۱۰/۱۲یک‌شنبهقیمه با سیب‌زمینی
۹۵/۸/۱۷دو‌شنبه‌قرمه‌سبزی۹۵/۱۰/۱۳دو‌شنبهفسنجان
۹۵/۸/۱۸سه‌شنبه‌باقالی‌پلو با گوشت۹۵/۱۰/۱۴سه‌شنبه‌قرمه‌سبزی
۹۵/۸/۱۹چهار‌شنبهکتلت تر۹۵/۱۰/۱۵چهار‌شنبه‌باقالی‌پلو با گوشت
۹۵/۸/۲۰پنج‌شنبهزرشک‌پلو با مرغ۹۵/۱۰/۱۶پنج‌شنبهکتلت تر
۹۵/۸/۲۲شنبه‌عدس‌پلو با ماست۹۵/۱۰/۱۸شنبهزرشک‌پلو با مرغ
۹۵/۸/۲۳یک‌شنبهقیمه با سیب‌زمینی۹۵/۱۰/۱۹یک‌شنبه‌عدس‌پلو با ماست
۹۵/۸/۲۴دو‌شنبهفسنجان۹۵/۱۰/۲۰دو‌شنبهقیمه با سیب‌زمینی
۹۵/۸/۲۵سه‌شنبه‌قرمه‌سبزی۹۵/۱۰/۲۱سه‌شنبهفسنجان
۹۵/۸/۲۶چهار‌شنبه‌باقالی‌پلو با گوشت۹۵/۱۰/۲۲چهار‌شنبه‌قرمه‌سبزی
۹۵/۸/۲۷پنج‌شنبهکتلت تر۹۵/۱۰/۲۳پنج‌شنبه‌باقالی‌پلو با گوشت
۹۵/۸/۲۹شنبهزرشک‌پلو با مرغ۹۵/۱۰/۲۵شنبهکتلت تر
۹۵/۸/۳۰یک‌شنبهتعطیل۹۵/۱۰/۲۶یک‌شنبهزرشک‌پلو با مرغ
۹۵/۹/۱دو‌شنبهقیمه با سیب‌زمینی۹۵/۱۰/۲۷دو‌شنبه‌عدس‌پلو با ماست
۹۵/۹/۲سه‌شنبهفسنجان۹۵/۱۰/۲۸سه‌شنبهقیمه با سیب‌زمینی
۹۵/۹/۳چهار‌شنبه‌قرمه‌سبزی۹۵/۱۰/۲۹چهار‌شنبهفسنجان
۹۵/۹/۴پنج‌شنبه‌باقالی‌پلو با گوشت۹۵/۱۰/۳۰پنج‌شنبه‌قرمه‌سبزی

 

              امور رفاهی             

موسسه آموزش عالی مهرآستان

فهرست