برنامه برگزاری مسابقات فوتسال جام خلیج فارس اردیبهشت ۹۴

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. برنامه برگزاری مسابقات فوتسال جام خلیج فارس اردیبهشت ۹۴

اسامی تیم‌های شرکت کننده در مسابقات فوتسال جام خلیج فارس

حسابداری مهرآستانگروه برق مهرآستان
 گروه عمران مهرآستانکارشناسان برق مهرآستان
شاهین مهرآستاناستقلال مهرآستان
توپچی‌های مهرآستانمعرفت سلف سرویس

 اسامی تیم‌های صعود کرده به دور دوم مسابقات

معرفت سلف- شاهین مهرآستان- استقلال مهرآستان- گروه برق

گروه ۱

گروه برق مهرآستان
کارشناسان برق مهرآستان
حسابداری مهرآستان
تیم معرفت سلف سرویس

گروه ۲

تیم گروه عمران مهرآستان
شاهین مهرآستان
استقلال مهرآستان
توپچی‌های مهرآستان

 برنامه روز اول بازی‌های جام خلیج فارس (چهارشنبه ۱۳۹۴/۲/۹)

معرفت سلف سرویسکارشناسان برقساعت ۸:۳۰ صبح ۰ – ۰
گروه برق مهرآستانحسابداریساعت ۹ صبح۵ – ۰
عمرانشاهینساعت ۹:۳۰ صبح۱ – ۱
استقلالتوپچیساعت ۱۰ صبح۲ – ۰
معرفت سلف سرویسحسابداریساعت ۱۰:۳۰۷ – ۰
کارشناسان برقگروه برق مهرآستانساعت ۱۱۱ – ۳
عمرانتوپچیساعت ۱۱:۳۰۱ – ۰
شاهیناستقلالساعت ۱۲۰ – ۲
معرفت سلف سرویسگروه برق مهرآستانساعت ۱۲:۳۰۵ – ۱
کارشناسان برقحسابداریساعت ۱۳۳ – ۰
عمراناستقلالساعت ۱۳:۳۰۰ – ۴
شاهینتوپچیساعت ۱۴۳ – ۱

جدول بازی‌های مسابقات فوتسال جام خلیج فارس 

گروه ۱

نام تیمبازیبردباختمساویزدهخوردهتفاضل گلامتیاز
۱معرفت سلف۳۲۱۱۲۱۱۱+۷
۲گروه برق مهرآستان۳۲۱۹۶۳+۶
۳کارشناسان برق۳۱۱۱۴۳۱+۴
۴حسابداری۳۳۰۱۵۱۵-۰

گروه ۲

نام تیمبازیبردباختمساویزدهخوردهتفاضل گلامتیاز
۱استقلال مهرآستان۳۳۸۰۸+۱۲
۲شاهین مهرآستان۳۱۱۱۴۴۰۴
۳گروه عمران۳۱۱۱۲۵۳-۴
۴توپچی های مهرآستان۳۳ ۱۵
۵-۰

برنامه روز دوم بازی‌های جام خلیج فارس ( شنبه ۱۳۹۴/۲/۱۲)

تیم اول گروه ۱معرفت سلفتیم دوم گروه ۲شاهین مهرآستان۱۰ صبح
تیم اول گروه ۲استقلال مهرآستانتیم دوم گروه ۱گروه برق۱۰:۳۰ صبح

ادامه برنامه روز دوم بازی‌ها ( شنبه ۱۳۹۴/۲/۱۲)

عنوانتیمتیمزماننتیجه بازی
رده بندی 
مسابقه پایانی

لازم به ذکر است ارائه کارت اصلی دانشجویی معتبر برای حضور در سالن مسابقات و انجام بازی‌ها الزامی است.

                 امور دانشجویی

کمیته برگزاری مسابقات جام خلیج فارس

                دانشگاه مهرآستان

فهرست