برنامه برگزاری مسابقات فوتسال جام خلیج فارس اردیبهشت 94

اسامی تیم‌های شرکت کننده در مسابقات فوتسال جام خلیج فارس

حسابداری مهرآستان گروه برق مهرآستان
 گروه عمران مهرآستان کارشناسان برق مهرآستان
شاهین مهرآستان استقلال مهرآستان
توپچی‌های مهرآستان معرفت سلف سرویس

 اسامی تیم‌های صعود کرده به دور دوم مسابقات

معرفت سلف- شاهین مهرآستان- استقلال مهرآستان- گروه برق

گروه ۱

گروه برق مهرآستان
کارشناسان برق مهرآستان
حسابداری مهرآستان
تیم معرفت سلف سرویس

گروه ۲

تیم گروه عمران مهرآستان
شاهین مهرآستان
استقلال مهرآستان
توپچی‌های مهرآستان

 برنامه روز اول بازی‌های جام خلیج فارس (چهارشنبه ۱۳۹۴/۲/۹)

معرفت سلف سرویس کارشناسان برق ساعت ۸:۳۰ صبح  ۰ – ۰
گروه برق مهرآستان حسابداری ساعت ۹ صبح ۵ – ۰
عمران شاهین ساعت ۹:۳۰ صبح ۱ – ۱
استقلال توپچی ساعت ۱۰ صبح ۲ – ۰
معرفت سلف سرویس حسابداری ساعت ۱۰:۳۰ ۷ – ۰
کارشناسان برق گروه برق مهرآستان ساعت ۱۱ ۱ – ۳
عمران توپچی ساعت ۱۱:۳۰ ۱ – ۰
شاهین استقلال ساعت ۱۲ ۰ – ۲
معرفت سلف سرویس گروه برق مهرآستان ساعت ۱۲:۳۰ ۵ – ۱
کارشناسان برق حسابداری ساعت ۱۳ ۳ – ۰
عمران استقلال ساعت ۱۳:۳۰ ۰ – ۴
شاهین توپچی ساعت ۱۴ ۳ – ۱

جدول بازی‌های مسابقات فوتسال جام خلیج فارس 

گروه ۱

نام تیم بازی برد باخت مساوی زده خورده تفاضل گل امتیاز
۱ معرفت سلف ۳ ۲ ۱ ۱۲ ۱ ۱۱+ ۷
۲ گروه برق مهرآستان ۳ ۲ ۱ ۹ ۶ ۳+ ۶
۳ کارشناسان برق ۳ ۱ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱+ ۴
۴ حسابداری ۳ ۳ ۰ ۱۵ ۱۵- ۰

گروه ۲

نام تیم بازی برد باخت مساوی زده خورده تفاضل گل امتیاز
۱ استقلال مهرآستان ۳ ۳ ۸ ۰ ۸+ ۱۲
۲ شاهین مهرآستان ۳ ۱ ۱ ۱ ۴ ۴ ۰ ۴
۳ گروه عمران ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۵ ۳- ۴
۴ توپچی های مهرآستان ۳ ۳  ۱ ۵
۵- ۰

برنامه روز دوم بازی‌های جام خلیج فارس ( شنبه ۱۳۹۴/۲/۱۲)

تیم اول گروه ۱ معرفت سلف تیم دوم گروه ۲ شاهین مهرآستان ۱۰ صبح
تیم اول گروه ۲ استقلال مهرآستان تیم دوم گروه ۱ گروه برق ۱۰:۳۰ صبح

ادامه برنامه روز دوم بازی‌ها ( شنبه ۱۳۹۴/۲/۱۲)

عنوان تیم تیم زمان نتیجه بازی
رده بندی 
مسابقه پایانی

لازم به ذکر است ارائه کارت اصلی دانشجویی معتبر برای حضور در سالن مسابقات و انجام بازی‌ها الزامی است.

                 امور دانشجویی

کمیته برگزاری مسابقات جام خلیج فارس

                دانشگاه مهرآستان

در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید:

Instagram
Telegram
به اشتراک بگذارید:
keyboard_arrow_up