دیدار با سرای سالمندان به روایت تصویر

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. دیدار با سرای سالمندان به روایت تصویر

دیدار مهرآستانی ها با سرای سالمندان به روایت تصویر

 

دیدار از سرای سالمنداندیدار با سالمنداندیدار مهرآستانی ها مهرآستانی ها و سالمندان مهرآستانی ها در سرای سالمندان

 

            امور فرهنگی                

موسسه آموزش عالی مهرآستان

به اشتراک بگذارید:

اطلاعیه‌های مرتبط:

فهرست