فروش سیب لبخند در مهرآستان

فروش سیب لبخند و شکلات به قیمت دلخواه برای حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بیماری خاص

فروش سیب لبخندفروش سیب لبخند و شکلات برای حمایت از کودکان بی‌سرپرست  و بیماری خاصحمایت از کودکان بی‌سرپرست  و بیماری خاصفروش سیب و شکلات به قیمت دلخواه خرید سیب و شکلات به قیمت دلخواه توسط اساتید محترمدانشجویان در حال خرید سیب لبخندخرید سیب لبخند برای کمک به کودکان بی سرپرستسیب لبخند یعنی اهدای زندگیاهدای امید به زندگیلبخند در ازای سیب لبخندپایان خوش فروش سیب لبخنداهدای لبخند و زندگیخرید سیب و شکلات توسط کارکنان مهرآستانحمایت از کودکان بی‌سرپرست و بیماری خاص

کارکنان در حال خرید سیب لبخند

           امور فرهنگی

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up