لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان ۹۵-۹۴

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان ۹۵-۹۴

باسمه‌تعالی

 

لیست دروس ارائه شده نمیسال تابستان سال تحصیلی ۹۵-۹۴ موسسه آموزش عالی مهرآستان به شرح زیر می‌باشد.

 

ردیفکد درسنام درسگروه درستعداد واحدجنسیتساعت شروعساعت پایاناستادکلاسروزتاریخ امتحان
۱۱۰۰۲۱تربیت بدنی۲۲۱زن۱۱۱۴شهسواریسالن ورزشی دانشگاهدوشنبه
۲۱۰۰۲۱تربیت بدنی۲۲۱زن۱۱۱۴شهسواریسالن ورزشی دانشگاهسه‌شنبه
۳۱۰۰۱۷تربیت بدنی۱۲۱زن۸۱۱شهسواریسالن ورزشی دانشگاهدوشنبه
۴۱۰۰۱۷تربیت بدنی۱۲۱زن۸۱۱شهسواریسالن ورزشی دانشگاهسه‌شنبه
۵۱۰۰۱۷تربیت بدنی۱۱۱مرد۸۱۱حمیدرضا خوش تراشسالن ورزشی دانشگاهیک‌شنبه
۶۱۰۰۲۵اندیشه اسلامی۲۱۲مشترک۱۱۱۴پیمان نورسکلاس  ۳۰۱شنبه۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۷۱۰۰۲۵اندیشه اسلامی۲۱۲مشترک۱۱۱۴پیمان نورسکلاس  ۳۰۱سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۸۱۰۰۲۸دفاع مقدس- ورودی۹۲ به بعد۱۲مشترک۸۱۱رضا خوشنود جلالیکلاس  ۲۰۲یک‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۹۱۰۰۲۸دفاع مقدس- ورودی۹۲ به بعد۱۲مشترک۸۱۱رضا خوشنود جلالیکلاس  ۲۰۲سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۱۰۱۰۲۲۰۲آمارواحتمال-کارشناسی ح۱۳مشترک۸۱۱محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۱۱۱۰۲۲۰۲آمارواحتمال- کارشناسی ح۱۳مشترک۸۱۱محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳چهارشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۱۲۱۰۸۴۱۴کارآفرینی وپروژه۱۲مشترک۸۱۱هومن پروازپورکلاس ۲۰۴شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۱۳۱۰۸۴۱۴کارآفرینی وپروژه۱۲مشترک۸۱۱هومن پروازپورکلاس ۲۰۴چهارشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۱۴۱۰۹۴۱۸کارافرینی و پروژه۱۲مشترک۸۱۱هومن پروازپورکلاس ۲۰۴شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۱۵۱۰۹۴۱۸کارافرینی و پروژه۱۲مشترک۸۱۱هومن پروازپورکلاس ۲۰۴چهارشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۱۶۱۱۰۴۱۰کارآفرینی و پروژه- کاردانی پیوسته حسابداری۱۲مشترک۸۱۱هومن پروازپورکلاس ۲۰۴شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۱۷۱۱۰۴۱۰کارآفرینی و پروژه- کاردانی پیوسته حسابداری۱۲مشترک۸۱۱هومن پروازپورکلاس ۲۰۴چهارشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۱۸۱۱۱۲۰۲آمار و کاربرد آن در مدیریت۲-کارشناسی مدیریت صنعتی۱۳مشترک۸۱۱محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۱۹۱۱۱۲۰۲آمار و کاربرد آن در مدیریت۲-کارشناسی مدیریت صنعتی۱۳مشترک۸۱۱محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳چهارشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۲۰۱۱۲۲۰۶آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی برق- قدرت۱۳مشترک۸۱۱محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۲۱۱۱۲۲۰۶آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی برق- قدرت۱۳مشترک۸۱۱محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳چهار‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۲۲۱۱۲۳۱۴محاسبات عددی۱۲مشترک۱۱۱۴محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۲۳۱۱۲۳۱۴محاسبات عددی۱۲مشترک۱۱۱۴محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳چهارشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۲۴۱۱۲۵۱۹کارآفرینی-مهندسی پیوسته برق -قدرت۱۲مشترک۸۱۱هومن پروازپورکلاس ۲۰۴شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۲۵۱۱۲۵۱۹کارآفرینی-مهندسی پیوسته برق -قدرت۱۲مشترک۸۱۱هومن پروازپورکلاس ۲۰۴چهارشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۲۶۱۱۳۲۰۴آمار واحتمالات مهندسی-مهندسی پیوسته کامپیوتر۱۳مشترک۸۱۱محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۲۷۱۱۳۳۱۴روش‌های محاسبات عددی۱۳مشترک۱۱۱۴محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۲۸۱۱۳۳۱۴روشهای محاسبات عددی۱۳مشترک۱۱۱۴محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳چهارشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۲۹۲۰۱۲۰۵محاسبات عددی-صنایع۱۲مشترک۱۱۱۴محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۳۰۲۰۱۲۰۵محاسبات عددی-صنایع۱۲مشترک۱۱۱۴محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳چهارشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۳۱۲۰۱۳۲۳آمار مهندسی۱۳مشترک۸۱۱محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۳۲۲۰۱۳۲۳آمار مهندسی۱۳مشترک۸۱۱محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳چهارشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۳۳۲۰۴۲۰۱آمارواحتمالات مهندسی-کامپیوتر۱۲مشترک۸۱۱محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۳۴۲۰۴۲۰۱آمارواحتمالات مهندسی-کامپیوتر۱۲مشترک۸۱۱محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳چهارشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۳۵۲۱۵۲۰۵محاسبات عددی-مهندسی عمران۱۲مشترک۱۱۱۴محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۳۶۲۱۵۲۰۵محاسبات عددی-مهندسی عمران۱۲مشترک۱۱۱۴محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳چهارشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۳۷۲۱۵۲۰۶آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی عمران۱۲مشترک۸۱۱محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۳۸۲۱۵۲۰۶آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی عمران۱۲مشترک۸۱۱محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳چهارشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۳۹۲۱۶۲۰۴آمار و احتمالات کاربردی-مهندسی IT۱۳مشترک۸۱۱محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۴۰۲۱۶۲۰۴آمار و احتمالات کاربردی-مهندسی IT۱۳مشترک۸۱۱محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳چهارشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۴۱۲۱۹۲۰۳محاسبات عددی-مهندسی تکنولوژی برق-قدرت۱۲مشترک۱۱۱۴محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۴۲۲۱۹۲۰۴آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی تکنولوژِی برق – قدرت۱۳مشترک۸۱۱محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۴۳۲۱۹۲۰۴آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی تکنولوژِی برق – قدرت۱۳مشترک۸۱۱محمد پوربزرگیکلاس  ۲۰۳چهارشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۴۴۱۰۰۲۱تربیت بدنی ۲۱۱مشترک۱۱۱۴حمیدرضا خوش تراشسالن ورزشی دانشگاهیک‌شنبه
۴۵۱۰۰۲۱تربیت بدنی ۲۱۱مشترک۱۱۱۴حمیدرضا خوش تراشسالن ورزشی دانشگاهچهارشنبه
۴۶۱۰۰۰۵اخلاق اسلامی۱۲مشترک۱۱۱۴رمضان زین‌العابدینیکلاس ۳۰۴سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۵/۳۰
۴۷۱۰۰۰۵اخلاق اسلامی۱۲مشترک۱۱۱۴رمضان زین‌العابدینیکلاس ۳۰۴چهارشنبه۱۳۹۵/۰۵/۳۰
۴۸۱۰۰۰۶اندیشه اسلامی ۱۱۲مشترک۸۱۱پیمان نورسکلاس  ۳۰۱شنبه۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۴۹۱۰۰۰۶اندیشه اسلامی ۱۱۲مشترک۸۱۱پیمان نورسکلاس  ۳۰۱سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۵۰۱۰۰۰۹زبان خارجی۱۳مشترک۸۱۲:۳۰زهرا پاکدلکلاس ۲۰۱یک‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۵۱۱۰۰۰۹زبان خارجی۱۳مشترک۸۱۲:۳۰زهرا پاکدلکلاس ۲۰۱دوشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۵۲۱۰۰۱۲فرهنگ و تمدن اسلام و ایران۱۲مشترک۸۱۱محمدرضا غضنفری کفشگرکلاس ۳۰۴یک‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۴
۵۳۱۰۰۱۲فرهنگ و تمدن اسلام و ایران۱۲مشترک۸۱۱محمدرضا غضنفری کفشگرکلاس ۳۰۴دوشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۴
۵۴۱۰۰۲۲انقلاب اسلامی ایران۱۲مشترک۸۱۱رمضان زین‌العابدینیکلاس ۳۰۴سه‌شنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۵۵۱۰۰۲۲انقلاب اسلامی ایران۱۲مشترک۸۱۱رمضان زین‌العابدینیکلاس ۳۰۴چهارشنبه۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۵۶۱۰۰۲۴تفسیر موضوعی قرآن۱۲مشترک۱۱۱۴محمدرضا غضنفری کفشگرکلاس ۳۰۴یک‌شنبه۱۳۹۵/۰۵/۳۰
۵۷۱۰۰۲۴تفسیر موضوعی قرآن۱۲مشترک۱۱۱۴محمدرضا غضنفری کفشگرکلاس ۳۰۴دوشنبه۱۳۹۵/۰۵/۳۰

 

              اداره آموزش

موسسه آموزش عالی مهرآستان

فهرست