لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان 95-94

باسمه‌تعالی

 

لیست دروس ارائه شده نمیسال تابستان سال تحصیلی ۹۵-۹۴ موسسه آموزش عالی مهرآستان به شرح زیر می‌باشد.

 

ردیف کد درس نام درس گروه درس تعداد واحد جنسیت ساعت شروع ساعت پایان استاد کلاس روز تاریخ امتحان
۱ ۱۰۰۲۱ تربیت بدنی۲ ۲ ۱ زن ۱۱ ۱۴ شهسواری سالن ورزشی دانشگاه دوشنبه
۲ ۱۰۰۲۱ تربیت بدنی۲ ۲ ۱ زن ۱۱ ۱۴ شهسواری سالن ورزشی دانشگاه سه‌شنبه
۳ ۱۰۰۱۷ تربیت بدنی۱ ۲ ۱ زن ۸ ۱۱ شهسواری سالن ورزشی دانشگاه دوشنبه
۴ ۱۰۰۱۷ تربیت بدنی۱ ۲ ۱ زن ۸ ۱۱ شهسواری سالن ورزشی دانشگاه سه‌شنبه
۵ ۱۰۰۱۷ تربیت بدنی۱ ۱ ۱ مرد ۸ ۱۱ حمیدرضا خوش تراش سالن ورزشی دانشگاه یک‌شنبه
۶ ۱۰۰۲۵ اندیشه اسلامی۲ ۱ ۲ مشترک ۱۱ ۱۴ پیمان نورس کلاس  ۳۰۱ شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۷ ۱۰۰۲۵ اندیشه اسلامی۲ ۱ ۲ مشترک ۱۱ ۱۴ پیمان نورس کلاس  ۳۰۱ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۸ ۱۰۰۲۸ دفاع مقدس- ورودی۹۲ به بعد ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ رضا خوشنود جلالی کلاس  ۲۰۲ یک‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۹ ۱۰۰۲۸ دفاع مقدس- ورودی۹۲ به بعد ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ رضا خوشنود جلالی کلاس  ۲۰۲ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۱۰ ۱۰۲۲۰۲ آمارواحتمال-کارشناسی ح ۱ ۳ مشترک ۸ ۱۱ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۱۱ ۱۰۲۲۰۲ آمارواحتمال- کارشناسی ح ۱ ۳ مشترک ۸ ۱۱ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۱۲ ۱۰۸۴۱۴ کارآفرینی وپروژه ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ هومن پروازپور کلاس ۲۰۴ شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۱۳ ۱۰۸۴۱۴ کارآفرینی وپروژه ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ هومن پروازپور کلاس ۲۰۴ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۱۴ ۱۰۹۴۱۸ کارافرینی و پروژه ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ هومن پروازپور کلاس ۲۰۴ شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۱۵ ۱۰۹۴۱۸ کارافرینی و پروژه ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ هومن پروازپور کلاس ۲۰۴ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۱۶ ۱۱۰۴۱۰ کارآفرینی و پروژه- کاردانی پیوسته حسابداری ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ هومن پروازپور کلاس ۲۰۴ شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۱۷ ۱۱۰۴۱۰ کارآفرینی و پروژه- کاردانی پیوسته حسابداری ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ هومن پروازپور کلاس ۲۰۴ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۱۸ ۱۱۱۲۰۲ آمار و کاربرد آن در مدیریت۲-کارشناسی مدیریت صنعتی ۱ ۳ مشترک ۸ ۱۱ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۱۹ ۱۱۱۲۰۲ آمار و کاربرد آن در مدیریت۲-کارشناسی مدیریت صنعتی ۱ ۳ مشترک ۸ ۱۱ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۲۰ ۱۱۲۲۰۶ آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی برق- قدرت ۱ ۳ مشترک ۸ ۱۱ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۲۱ ۱۱۲۲۰۶ آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی برق- قدرت ۱ ۳ مشترک ۸ ۱۱ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ چهار‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۲۲ ۱۱۲۳۱۴ محاسبات عددی ۱ ۲ مشترک ۱۱ ۱۴ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۲۳ ۱۱۲۳۱۴ محاسبات عددی ۱ ۲ مشترک ۱۱ ۱۴ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۲۴ ۱۱۲۵۱۹ کارآفرینی-مهندسی پیوسته برق -قدرت ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ هومن پروازپور کلاس ۲۰۴ شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۲۵ ۱۱۲۵۱۹ کارآفرینی-مهندسی پیوسته برق -قدرت ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ هومن پروازپور کلاس ۲۰۴ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۲۶ ۱۱۳۲۰۴ آمار واحتمالات مهندسی-مهندسی پیوسته کامپیوتر ۱ ۳ مشترک ۸ ۱۱ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۲۷ ۱۱۳۳۱۴ روش‌های محاسبات عددی ۱ ۳ مشترک ۱۱ ۱۴ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۲۸ ۱۱۳۳۱۴ روشهای محاسبات عددی ۱ ۳ مشترک ۱۱ ۱۴ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۲۹ ۲۰۱۲۰۵ محاسبات عددی-صنایع ۱ ۲ مشترک ۱۱ ۱۴ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۳۰ ۲۰۱۲۰۵ محاسبات عددی-صنایع ۱ ۲ مشترک ۱۱ ۱۴ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۳۱ ۲۰۱۳۲۳ آمار مهندسی ۱ ۳ مشترک ۸ ۱۱ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۳۲ ۲۰۱۳۲۳ آمار مهندسی ۱ ۳ مشترک ۸ ۱۱ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۳۳ ۲۰۴۲۰۱ آمارواحتمالات مهندسی-کامپیوتر ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۳۴ ۲۰۴۲۰۱ آمارواحتمالات مهندسی-کامپیوتر ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۳۵ ۲۱۵۲۰۵ محاسبات عددی-مهندسی عمران ۱ ۲ مشترک ۱۱ ۱۴ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۳۶ ۲۱۵۲۰۵ محاسبات عددی-مهندسی عمران ۱ ۲ مشترک ۱۱ ۱۴ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۳۷ ۲۱۵۲۰۶ آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی عمران ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۳۸ ۲۱۵۲۰۶ آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی عمران ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۳۹ ۲۱۶۲۰۴ آمار و احتمالات کاربردی-مهندسی IT ۱ ۳ مشترک ۸ ۱۱ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۴۰ ۲۱۶۲۰۴ آمار و احتمالات کاربردی-مهندسی IT ۱ ۳ مشترک ۸ ۱۱ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۴۱ ۲۱۹۲۰۳ محاسبات عددی-مهندسی تکنولوژی برق-قدرت ۱ ۲ مشترک ۱۱ ۱۴ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۴۲ ۲۱۹۲۰۴ آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی تکنولوژِی برق – قدرت ۱ ۳ مشترک ۸ ۱۱ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۴۳ ۲۱۹۲۰۴ آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی تکنولوژِی برق – قدرت ۱ ۳ مشترک ۸ ۱۱ محمد پوربزرگی کلاس  ۲۰۳ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
۴۴ ۱۰۰۲۱ تربیت بدنی ۲ ۱ ۱ مشترک ۱۱ ۱۴ حمیدرضا خوش تراش سالن ورزشی دانشگاه یک‌شنبه
۴۵ ۱۰۰۲۱ تربیت بدنی ۲ ۱ ۱ مشترک ۱۱ ۱۴ حمیدرضا خوش تراش سالن ورزشی دانشگاه چهارشنبه
۴۶ ۱۰۰۰۵ اخلاق اسلامی ۱ ۲ مشترک ۱۱ ۱۴ رمضان زین‌العابدینی کلاس ۳۰۴ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
۴۷ ۱۰۰۰۵ اخلاق اسلامی ۱ ۲ مشترک ۱۱ ۱۴ رمضان زین‌العابدینی کلاس ۳۰۴ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
۴۸ ۱۰۰۰۶ اندیشه اسلامی ۱ ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ پیمان نورس کلاس  ۳۰۱ شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۴۹ ۱۰۰۰۶ اندیشه اسلامی ۱ ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ پیمان نورس کلاس  ۳۰۱ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۵۰ ۱۰۰۰۹ زبان خارجی ۱ ۳ مشترک ۸ ۱۲:۳۰ زهرا پاکدل کلاس ۲۰۱ یک‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۵۱ ۱۰۰۰۹ زبان خارجی ۱ ۳ مشترک ۸ ۱۲:۳۰ زهرا پاکدل کلاس ۲۰۱ دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۵۲ ۱۰۰۱۲ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ محمدرضا غضنفری کفشگر کلاس ۳۰۴ یک‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۴
۵۳ ۱۰۰۱۲ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ محمدرضا غضنفری کفشگر کلاس ۳۰۴ دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۴
۵۴ ۱۰۰۲۲ انقلاب اسلامی ایران ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ رمضان زین‌العابدینی کلاس ۳۰۴ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۵۵ ۱۰۰۲۲ انقلاب اسلامی ایران ۱ ۲ مشترک ۸ ۱۱ رمضان زین‌العابدینی کلاس ۳۰۴ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۵۶ ۱۰۰۲۴ تفسیر موضوعی قرآن ۱ ۲ مشترک ۱۱ ۱۴ محمدرضا غضنفری کفشگر کلاس ۳۰۴ یک‌شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
۵۷ ۱۰۰۲۴ تفسیر موضوعی قرآن ۱ ۲ مشترک ۱۱ ۱۴ محمدرضا غضنفری کفشگر کلاس ۳۰۴ دوشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

 

              اداره آموزش

موسسه آموزش عالی مهرآستان

در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید:

Instagram
Telegram
به اشتراک بگذارید:
keyboard_arrow_up